Górnośląskie Centrum Bankowości i Finansów Sp. z o.o. Pon. - Pt. 9:00 - 17:00

Kredyty dla firm

Finansowanie dla firm.

1

Kredyty gospodarcze

 • Na sfinansowanie bieżących potrzeb działalności do 25 tys. zł przy uproszczonej procedurze dokumentacyjnej.
 • Na sfinansowanie bieżących potrzeb działalności do 35 tys. zł.

4

Kredyty z gwarancją de minimis BGK do 600 tys. zł

7

Kredyty inwestycyjne na konkretny cel do 100% finansowania przedmiotu inwestycji

2

Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne

Oferta 15 Banków posiadających ofertę dla Firm.

5

Limity w koncie firmowym do 300 tys. zł

Tzw. kredyty obrotowe, gdzie na bieżąco spłacana jest tylko rata odsetkowa, a kapitałowa w dogodnym terminie ustalanym przy składaniu wniosku.

8

Leasingi pojazdów, maszyn i specjalistycznego sprzętu

Więcej informacji w zakładce „Leasing”.

3

Kredytowanie inwestycji z dopłatami UE

6

Pożyczki zwrotne finansowane z Unii Europejskiej

9

Faktoring

Więcej informacji w zakładce „Faktoring”.

Kredyty dla firm

Finansowanie dla firm.

1

Kredyty gospodarcze

 • Na sfinansowanie bieżących potrzeb działalności do 25 tys. zł przy uproszczonej procedurze dokumentacyjnej.
 • Na sfinansowanie bieżących potrzeb działalności do 35 tys. zł.

2

Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne

Oferta 15 Banków posiadających ofertę dla Firm.

3

Kredytowanie inwestycji z dopłatami UE

4

Kredyty z gwarancją de minimis BGK do 600 tys. zł

5

Limity w koncie firmowym do 300 tys. zł

Tzw. kredyty obrotowe, gdzie na bieżąco spłacana jest tylko rata odsetkowa, a kapitałowa w dogodnym terminie ustalanym przy składaniu wniosku.

6

Pożyczki zwrotne finansowane z Unii Europejskiej

7

Kredyty inwestycyjne na konkretny cel do 100% finansowania przedmiotu inwestycji

8

Leasingi pojazdów, maszyn i specjalistycznego sprzętu

Więcej informacji w zakładce „Leasing”.

9

Faktoring

Więcej informacji w zakładce „Faktoring”.

Faktoring

Zapobieganie utraty płynności finansowej

Celem usług faktoringowych jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań business to business w obszarze zarządzania należnościami dla sektora MSP. Służymy przedsiębiorcom wsparciem w procesie od pozyskania kapitału, aż po osiągnięcie strategicznych celów.

Dzięki naszym usługom klienci nie tylko przełamują bariery w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw uzyskując m. in. dostęp do kapitału obrotowego, ale również nabywają wiedzę i otrzymują narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania należnościami oraz minimalizowania ryzyka w realizowanych transakcjach.

Przed udzieleniem limitu faktoringowego dla konkretnych odbiorców klienta dokonujemy analizy ich kondycji finansowej i moralności płatniczej. Dzięki temu już na wstępie współpracy klient otrzymuje rzetelną informację o kondycji swoich odbiorców. Nasi klienci otrzymują bezpłatną możliwość weryfikacji nowych kontrahentów jeszcze przed podjęciem z nimi współpracy.

Finansowanie poprzez faktoring nie zmniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i nie wyklucza równoległego finansowania. Faktoring skraca średni cykl rotacji należności oraz poprawia wskaźniki płynności finansowej.

Nie ograniczamy dostępu do finansowania przedsiębiorcom z branż określanych przez instytucje finansowe jako ryzykowne.

Kontrolujemy terminowość regulowania płatności odbiorców, a w razie opóźnień lub braku płatności monitujemy o ich dokonanie.

FAKTORING KLASYCZNY

Faktoring to popularne narzędzie finansowania należności wspomagające płynność finansową przedsiębiorstw. To

najlepsza alternatywa dla kredytu obrotowego.

W zależności od potrzeb faktoring klasyczny może zapewnić finansowanie całego obrotu przedsiębiorstwa lub jego części.

Cechy faktoringu klasycznego:

min. 4 odbiorców zgłoszonych do faktoringu
dostępny dla odbiorców mających siedzibę rejestrową na terenie Unii Europejskiej
brak konieczności przekazywania do faktoringu wszystkich faktur wobec zgłoszonego odbiorcy
zastosowanie uproszczonych procedur i szybkie uruchomienie finansowania
czytelność transakcji (brak dodatkowych regulaminów, OWU, ukrytych kosztów, tabel dodatkowych prowizji i opłat)
dostępny w opcji z regresem i bez regresu

FAKTORING UPROSZCZONY

W ramach faktoringu uproszczonego można uzyskać finansowanie nawet pojedynczej faktury. Dzięki temu można elastycznie zarządzać płynnością finansową oraz terminami spieniężenia faktur. Rozwiązanie to dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy nie mają stałych potrzeb w zakresie faktoringu, ale incydentalnie potrzebują szybkiego dostępu do gotówki. Ich działalność cechuje duża sezonowość lub mała powtarzalność transakcji z odbiorcami. Faktoring uproszczony realizowany jest w opcji z regresem i bez regresu.

Cechy faktoringu uproszczonego:

możliwość sfinansowania pojedynczej lub okazjonalnej transakcji
brak ograniczeń co do finansowanej branży
dostępne dla odbiorcy mającego siedzibę rejestrową na terenie Polski
możliwość sfinansowania wybranych kontraktów, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego i placówkami służby zdrowia
brak wymogu cesji globalnej
szybka decyzja bez zbędnych formalności
zastosowanie uproszczonych procedur i szybkie uruchomienie finansowania
czytelność transakcji (brak dodatkowych regulaminów, OWU, ukrytych kosztów, tabel dodatkowych prowizji i opłat)

FAKTORING EKSPORTOWY

Faktoring eksportowy aktywnie wspomaga przedsiębiorców, którzy chcą rozszerzać swoją działalność na terenie Unii Europejskiej i uniknąć związanego z tym ryzyka. Polega na nabywaniu i finansowaniu należności wobec kontrahentów zagranicznych. Dzięki współpracy z firmą faktoringową przedsiębiorcy zyskują finansowanie oraz wsparcie w zarządzaniu ryzykiem w transakcach międzynarodowych.

Cechy faktoringu eksportowego:

finansowanie transakcji z odbiorcą mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej
wartość wypłaconej zaliczki do 90%
możliwość objęcia faktoringiem eksportowym powtarzalnych transakcji
zastosowanie uproszczonych procedur i szybkie uruchomienie finansowania
czytelność transakcji (brak dodatkowych regulaminów, OWU, tabel dodatkowych prowizji i opłat )
brak ograniczeń w zakresie branży
dostępny w walutach: EUR, USD, GBP

MIKROFAKTORING

To usługa dedykowana mikro i małym przedsiębiorcom, których roczne obroty przekroczyły 500 tys. PLN, a działalność prowadzona jest min. 12 miesięcy. W ramach mikrofaktoringu mniejsze firmy prowadzące sprzedaż z odroczonymi terminami płatności mogą uzyskać finansowanie do 80% wartości należności przed terminem ich płatności. Co ważne – stosowane standardy obsługi i obszary udzielanego wsparcia są takie same jak oferowane większym przedsiębiorcom. Po uzyskaniu dodatkowych zabezpieczeń nie wykluczamy finansowania działalności typu start-up.

Studium przypadku:

Firma X Druk Sp. z o.o. świadczy usługi poligraficzne dla klientów z całego kraju. Swoim odbiorcom udziela kredytów kupieckich. Klienci najczęściej regulują należności wobec X Druk Sp. z o.o. do 90 dni. Firma od nowego klienta pozyskała pilne zamówienie na wydruk wielkoformatowy billboard’ów dla dużej kampanii reklamowej. Zamówienie wymaga inwestycji, na które firma nie posiada środków. Brak zdolności kredytowej wyklucza możliwość sfinansowania zamówienia kredytem bankowym.

Finansowanie za pomocą „faktoringu uproszczonego z zaliczką” oznacza dla X Druk Sp. z o.o.:

 • możliwość rozpoczęcia współpracy z odbiorcą, którego obsługa wykracza poza możliwości finansowe firmy,
 • uruchomienie środków obrotowych na zakup materiałów do produkcji,
 • weryfikację wypłacalności nowego kontrahenta w ramach wywiadu gospodarczego,
 • możliwość objęcia transakcji faktoringiem bez regresu zapewnia przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy,
 • brak wymogu stałej współpracy z Faktorem

Leasing

Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

 • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa),
 • możliwość rozliczenia podatku VAT.

W swojej ofercie posiadamy leasing dedykowany dla wszystkich grup zawodowych. Zajmujemy się zarówno leasingiem samochodów, jak i maszyn, naczep, lawet, koparek, ciągników siodłowych, maszyn do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych jak i specjalistycznego sprzętu (medycznego, kosmetycznego).

Współpracujemy z kilkunastoma Bankami oraz firmami leasingowymi dzięki czemu oferta przedstawiana naszym Klientom dostosowywana jest bezpośrednio do ich potrzeb.

Na co dzień przedsiębiorcy mają do czynienia z dwoma rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym. Definicje te również wynikają z przepisów podatkowych. Oczywiście wybór formy zależy wyłącznie od podatnika korzystającego z umowy leasingu, który może być uzależniony od potrzeb rozliczania kosztów podatkowych oraz długości okresu, w którym przewiduje użytkować przedmiot leasingu.

LEASING OPERACYJNY

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego. Natomiast kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

LEASING FINANSOWY

Wybierając ten rodzaj umowy leasingowej podatnik musi wiedzieć, iż przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, więc przeciwnie do leasingu operacyjnego, to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów korzystający może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT natomiast należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu. Warto wspomnieć, że klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Najważniejsze różnice:

KRYTERIUMLEASING OPERACYJNYLEASING FINANSOWY
AMORTYZACJAobowiązek leasingodawcyobowiązek leasingobiorcy
OKRES TRWANIA UMOWYdłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu (nieruchomości - nie mniej niż 10 lat)powyżej 12 miesięcy
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODUkorzystający zalicza do kosztów raty netto oraz opłatę wstępnąkorzystający zalicza do kosztów część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację
PODATEK VATdoliczany do rat leasingowychopłacony z góry, wraz z pierwszą ratą
MOŻLIWOŚĆ WYKUPUzależna od stawki amortyzacji i okresu wykupuwraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością korzystającego

Decydującym czynnikiem przy wyborze formy leasingu z pewnością są koszty początkowe, które są znacznie niższe w przypadku leasingu operacyjnego, z uwagi na niższe zaangażowanie kapitału własnego. Znaczną większość stanowią na polskim rynku zawarte umowy leasingu operacyjnego, a może to być skutkiem tego, iż w przypadku leasingu finansowego – podatek VAT należy uiścić w całości z góry.

Zaleca się również wybór leasingu operacyjnego, jeżeli przewidywany okres użytkowania przedmiotu jest stosunkowo krótki. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie bieżących kosztów działalności, a co za tym idzie zmniejszenie podstawy opodatkowania.

LEASING ZWROTNY

Leasing zwrotny stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu, oferowaną przez nas w szczególnych przypadkach. Jego istotą jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Według tej formuły przedmiotem umowy jest zamiana prawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową.

 

Potrzebujesz Pomocy? – Masz Pytanie?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skorzystaj z naszego formularza. Możliwie jak najszybciej postaramy się Ci pomóc!Uslugi ksiegowe Katowice biuro rachunkowe pelna ksiegowosc

Górnośląskie Centrum Bankowości i Finansów Sp. z o.o.
ul. Raciborska 24, 40-074

Katowicetel. +48 731 022 023
mail: biuro@gcbf.pl

KRS 0000563560 NIP 5732855063 REGON 361812110

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00*
*poza godzinami otwarcia biura po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Dane Kontaktowe

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

tel. +48 726 261 455
mail: p.stokfisz@gcbf.pl

DZIAŁ KSIĘGOWY (obsługiwane firmy)

tel. +48 731 022 005
mail: m.pogoda@gcbf.pl

DZIAŁ KSIĘGOWY (nowi klienci)

tel. +48 731 022 023
mail: e.smykla@gcbf.pl

DZIAŁ OBSŁUGI PRAWNEJ I WINDYKACYJNEJ

tel. +48 697 231 522
mail: biuro@gcbf.pl